XII Konferencja

23-25 października 2008, Łódź
Adobe Acrobat logo Streszczenia wykładów (7,5MB)

Raport z Konferencji

XII konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą (PTBH) „Biogenic Amines and Related Biologically Active Compounds&rdquo odbyła się w dniach 23-25 października 2008 r. w Łodzi, w hotelu Ambasador. Współorganizatorem Konferencji był Zakład Biochemii Hormonów, należący do Katedry Endokrynologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz grupa COST D34 WG 0003-05. Językiem konferencji był język angielski. Zarejestrowało się 36 uczestników, w tym 10 z zagranicy. W konferencji wzięli udział m.in. uczeni zaangażowani w europejski program badawczy pt. MOLECULAR TARGETING AND DRUG DESIGN IN NEUROLOGICAL AND BACTERIAL DISEASES: COST D34 ACTION – Synthesis and assessment of novel polyfunctional compounds, based on a propargylamine structure for use in neurodegenerative conditions. Grupę COST D34 reprezentowali: prof. Mercedes Unzeta (Universitat Autonoma de Barcelona), prof. Keith Tipton (Trinity College, Dublin), prof. Laura Della Corte (Universita degli Studi di Firenze), prof. Massimo Valoti (University of Siena), prof. Maria Carreiras (Faculdade de Farmácia de Lisboa) oraz prof. W. Agnieszka Fogel, prezes PTBH (Uniwersytet Medyczny w Łodzi). Tegoroczna konferencja została dedykowana prof. Bruno Mondovi, z okazji jego 80. urodzin.

Wszyscy zebrani wysłuchali w sumie 23 wykładów i komunikatów zjazdowych, powstałych w oparciu o badania zarówno eksperymentalne, jak i kliniczne. Doniesienia zjazdowe zaprezentowały najnowszą wiedzę dotyczącą prac nad aminami biogennymi (w tym histaminą) i innymi pokrewnymi związkami o wysokiej aktywności biologicznej.

Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonała prof. W. Agnieszka Fogel, prezes PTBH, 23 października o godz. 18.00. Przypomniała, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia PTBH z 6.06.2008 r. (Uchwała 4/2008), w poczet Honorowych Członków zostaje włączony kolejny wybitny uczony, histaminolog – prof. Bruno Mondovi. Następnie odbyła się ceremonia nominacji prof. Mondovi na Honorowego Członka PTBH. Prof. Fogel zaprezentowała zgromadzonym dorobek naukowy Uczonego, po czym wręczyła Mu pamiątkowy dyplom. Prof. B. Mondovi wygłosił także wykład inauguracyjny Konferencji pt. „Modulation of amine oxidase activity by H2O2”.

Po wykładzie miała miejsce uroczysta kolacja.

Następnego dnia (24 października) obrady konferencyjne rozpoczęły się o godz. 9.00 i obejmowały dwie sesje naukowe; 25 października odbyła się jedna sesja.

Pierwsza sesja rozpoczęła się wykładem prof. M. Unzety (invited lecture) dotyczącym neuroprotekcyjnych właściwości PF9601N (inhibitora oksydazy monoaminowej typu B) i perspektyw wykorzystania związku w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. W jednym z późniejszych referatów pokazano skuteczność tego brokera po lezjach w ośrodkowym układzie nerwowym wywołanych kwasem kainowym. Prof. M. C. Carrieras przedstawiła wyniki aktywności nowo zsyntetyzowanych analogów furo- i pirolochinolin, hamujących aktywność cholinesteraz (acetylo- i butyryloesterazy) oraz form A i B oksydazy monoaminowej. Dr D. Łażewska pokazała, że dieterowe pochodne homopiperydyny (antagoniści receptora H3 obdarzeni zdolnością hamowania acetylocholinesterazy) mogą również znaleźć zastosowanie w terapii chorób neurodegeneracyjnych. Wskazano także, że antagoniści receptora H3 mogą być przydatni w leczeniu padaczki (działanie przeciwdrgawkowe). Inny referat dotyczył syntezy i aktywności biologicznej nowych, nieimidazolowych antagonistów receptora H3 (pochodnych 1-benzylo-4-hydroksypiperydyny).

Dwa wykłady i dwa doniesienia dotyczyły badań podstawowych, wykonanych w oparciu o hodowle komórkowe. Bardzo ciekawe i kompleksowe dane przedstawili zaproszeni wykładowcy: prof. S. Tanaka i doc. J. Dastych. Prof. Tanaka pokazał, w jaki sposób histamina promuje dojrzewanie granul w komórkach tucznych. Doc. J. Dastych omówił na poziomie molekularnym odpowiedź komórki tucznej na warunki niedotlenienia.

Prof. Della Corte, z kolei, skoncentrowała się na adekwatności ciągu picia (binge drinking) jako modelu in vivo chorób neurodegeneracyjnych. Przydatność ultracienkich skrawków jelitowych do badania interakcji leków z przenośnikami białkowymi omówił zaś szczegółowo prof. Valoti. Kolejny referat dotyczył udziału melatoniny w zespole jelita drażliwego (badania kliniczne), a następny udziału populacji limfocytów, substancji P i galaniny w eksperymentalnej biegunce.

Prof. K. F. Tipton w swoim wykładzie scharakteryzował oksydazy aminowe.

Kolejne przedstawione prace koncentrowały się wokół danych eksperymentalnych i klinicznych z badań nad układami aminergicznymi w fizjologii i patologii ciąży.

Doc. Jochem ujawnił kolejny mechanizm zaangażowany w resuscytacyjne działanie ośrodkowej histaminy we wstrząsie hipowolemicznym – zaangażowanie układu cholinergicznego z udziałem zarówno receptorów nikotynowych, jak i muskarynowych.

Referat dr A. Stasiak dotyczył zaś udziału mózgowego układu opioidowego i kannabinoidowego w warunkowaniu zwiększonej preferencji alkoholowej u szczurów z atrofią wątroby.

W ostatnim wystąpieniu konferencyjnym, prof. W. Agnieszka Fogel, przedstawiła kompleksowo obecny stan wiedzy na temat roli amin biogennych w fizjologii i patologii człowieka oraz nakreśliła perspektywy przyszłych badań. Po ogólnej dyskusji, pani Profesor podziękowała wszystkim uczestnikom, wykładowcom i słuchaczom, i zamknęła konferencję zaproszeniem do udziału w kolejnej konferencji, w 2010 roku.

Oprócz programu naukowego, uczestnicy Konferencji wzięli udział w towarzyszących imprezach kulturalnych, m. in. mieli okazję obejrzeć w łódzkim Teatrze Wielkim operetkę E. Calmana pt. Hrabina Marica.

pasek2c70